لطفا اطلاعات خود را برای ثبت نام وارد کنید.
مرد زن
- -
با ایجاد نام کاربری شما قوانین و مقررات سایت را قبول کردید.
لطفا اطلاعات خود را برای ورود به سایت وارد کنید.
لطفا اطلاعات خود را برای ثبت نام تیم وارد کنید.
لطفا اطلاعات خود را برای ورود به تیم وارد کنید.

JTI گالری تصاویر

 

آشنایی با طرح JTI برای مربیان استان مازندران
**********

اجرای طرح JTI در مدرسه توحید بابل - طاهر مرادی
**********

اجرای طرح JTI در مدرسه متل قو - محمد نطاق
**********

اجرای طرح JTI در مدرسه تنکابن - مهرناز سبزه میدانی
**********

اجرای طرح JTI در مدرسه ساری - مهشید عروجی
**********

اجرای طرح JTI در مدرسه متل قو - مرضیه کوزه گر
**********

اجرای طرح JTI در پیش دبستانی بابل - مریم علیپور
**********