در مازندران JTI نمایندگان

مسئولین کمیته JTI مازندران:
آقایان مازیار مشکاتی و طاهر مرادی

نمایندگان شهرهای مازندران:
آمل:
آقای حمید اکبرزاده و خانم مهدیس حاجی زاده
امیرکلا:
آقایان هادی برهانی، سلیمان رستمی و خانم مریم علیپور
بابل:
آقایان طاهر مرادی، فرهاد محمدی و خانم تینا طریقتی
بابلسر:
آقای فردین پوررضایی و خانم فهیمه بابایی
تنکابن:
آقای شهاب محمدی و خانم مهرناز سبزه میدانی
ساری:
آقای وهاب کشیری و خانم مهشید عروجی
قائمشهر:
آقای محمد حسین پور و خانم بهاره محمد علیزاده
متل قو و عباس آباد:
آقایان محمد نطاق، میثم رستمی، محمد علیپور و خانم مرضیه کوزه گر