لطفا اطلاعات خود را برای ثبت نام وارد کنید.
مرد زن
- -
با ایجاد نام کاربری شما قوانین و مقررات سایت را قبول کردید.
لطفا اطلاعات خود را برای ورود به سایت وارد کنید.
لطفا اطلاعات خود را برای ثبت نام تیم وارد کنید.
لطفا اطلاعات خود را برای ورود به تیم وارد کنید.

در مازندران JTI نمایندگان

مسئولین کمیته JTI مازندران:
آقایان مازیار مشکاتی و طاهر مرادی

نمایندگان شهرهای مازندران:
آمل:
آقای حمید اکبرزاده و خانم مهدیس حاجی زاده
امیرکلا:
آقایان هادی برهانی، سلیمان رستمی و خانم مریم علیپور
بابل:
آقایان طاهر مرادی، فرهاد محمدی و خانم تینا طریقتی
بابلسر:
آقای فردین پوررضایی و خانم فهیمه بابایی
تنکابن:
آقای شهاب محمدی و خانم مهرناز سبزه میدانی
ساری:
آقای وهاب کشیری و خانم مهشید عروجی
قائمشهر:
آقای محمد حسین پور و خانم بهاره محمد علیزاده
متل قو و عباس آباد:
آقایان محمد نطاق، میثم رستمی، محمد علیپور و خانم مرضیه کوزه گر