اخبار هیئت

مسابقات جایزه بزرگ ...

باران عاطف از امل با پیروزی ۲-۰(۶-۳و۶-۴)مقابل سمن قیومی از ساری قهرمان مسابقات جایزه بزرگ مازندران به میزبانی هیات تنیس شهرستان امل در باشگاه امیر شد و خانمها الهه قوپرانلو و مونا وثوق مقام سوم مشترک ...

اخبار هیئت

مسابقات جایزه بزرگ ...

باران عاطف از امل با پیروزی ۲-۰(۶-۳و۶-۴)مقابل سمن قیومی از ساری قهرمان مسابقات جایزه بزرگ مازندران به میزبانی هیات تنیس شهرستان امل در باشگاه امیر شد و خانمها الهه قوپرانلو و مونا وثوق مقام سوم مشترک ...

اخبار هیئت

مسابقات جایزه بزرگ ...

باران عاطف از امل با پیروزی ۲-۰(۶-۳و۶-۴)مقابل سمن قیومی از ساری قهرمان مسابقات جایزه بزرگ مازندران به میزبانی هیات تنیس شهرستان امل در باشگاه امیر شد و خانمها الهه قوپرانلو و مونا وثوق مقام سوم مشترک ...

اخبار هیئت

مسابقات جایزه بزرگ ...

باران عاطف از امل با پیروزی ۲-۰(۶-۳و۶-۴)مقابل سمن قیومی از ساری قهرمان مسابقات جایزه بزرگ مازندران به میزبانی هیات تنیس شهرستان امل در باشگاه امیر شد و خانمها الهه قوپرانلو و مونا وثوق مقام سوم مشترک ...

اخبار هیئت

مسابقات جایزه بزرگ ...

باران عاطف از امل با پیروزی ۲-۰(۶-۳و۶-۴)مقابل سمن قیومی از ساری قهرمان مسابقات جایزه بزرگ مازندران به میزبانی هیات تنیس شهرستان امل در باشگاه امیر شد و خانمها الهه قوپرانلو و مونا وثوق مقام سوم مشترک ...

اخبار هیئت

مسابقات جایزه بزرگ ...

باران عاطف از امل با پیروزی ۲-۰(۶-۳و۶-۴)مقابل سمن قیومی از ساری قهرمان مسابقات جایزه بزرگ مازندران به میزبانی هیات تنیس شهرستان امل در باشگاه امیر شد و خانمها الهه قوپرانلو و مونا وثوق مقام سوم مشترک ...

اخبار هیئت

مسابقات جایزه بزرگ ...

باران عاطف از امل با پیروزی ۲-۰(۶-۳و۶-۴)مقابل سمن قیومی از ساری قهرمان مسابقات جایزه بزرگ مازندران به میزبانی هیات تنیس شهرستان امل در باشگاه امیر شد و خانمها الهه قوپرانلو و مونا وثوق مقام سوم مشترک ...

اخبار هیئت

مسابقات جایزه بزرگ ...

باران عاطف از امل با پیروزی ۲-۰(۶-۳و۶-۴)مقابل سمن قیومی از ساری قهرمان مسابقات جایزه بزرگ مازندران به میزبانی هیات تنیس شهرستان امل در باشگاه امیر شد و خانمها الهه قوپرانلو و مونا وثوق مقام سوم مشترک ...

اخبار هیئت

مسابقات جایزه بزرگ ...

باران عاطف از امل با پیروزی ۲-۰(۶-۳و۶-۴)مقابل سمن قیومی از ساری قهرمان مسابقات جایزه بزرگ مازندران به میزبانی هیات تنیس شهرستان امل در باشگاه امیر شد و خانمها الهه قوپرانلو و مونا وثوق مقام سوم مشترک ...