در باره هیات

ریاست هیات استان: دکترعلیرضا لطفیان 09111521709
****************************************
دبیر هیات استان: آقای محمد نادری 09128934009
****************************************
نائب ریس هیات استان: خانم دکتر شجاعی 09123110132
****************************************
روابط عمومی هیات استان: خانم پارمیس نوایی 09113538459
****************************************

کمیته انضباطی استان: آقای مازیار مشکاتی 09109019181
****************************************
کمیته مربیان استان: آقای بهروز رستمی 09111538789
****************************************
کمیته داوران استان: آقای مجید گلچین 09112171183
****************************************
کمیته برنامه ریزی راهبردی: آقای محمد ابراهیم زاده 09121448918
****************************************
کمیته مالی استان: آقای وهاب کشیری 09111530958
****************************************
کمیته توسعه و استعدادیابی استان: آقای طاهر مرادی 09123105311
****************************************
کمیته مسابقات استان: آقای طاهر مرادی09123105311

****************************************
کمیته تنیس ساحلی استان: آقای احسان بلالی مقدم 09113125035