آرشیو اخبار

حکم انتصاب آقای اشکان حلالخوری به سمت سرپرست هیآت تنیس شهرستان بابل , حکم انتصاب آقای اشکان حلالخوری به سمت سرپرست هیآت تنیس شهرستان بابل

24 ارديبهشت 1396

حکم انتصاب آقای اشکان حلالخوری به سمت سرپرست هیآت تنیس شهرستان بابل

حکم انتصاب آقای اشکان حلالخوری به سمت سرپرست هیآت تنیس شهرستان بابل ...


آرشیو اخبار

حکم انتصاب آقای احسان بلالی مقدم به سمت رئیس کمیته ی ساحلی هیآت تنیس استان مازندران , حکم انتصاب آقای احسان بلالی مقدم به سمت رئیس کمیته ی ساحلی هیآت تنیس استان مازندران

24 ارديبهشت 1396

حکم انتصاب آقای احسان بلالی مقدم به سمت رئیس کمیته ی ساحلی هیآت تنیس استان مازندران

حکم انتصاب آقای احسان بلالی مقدم به سمت رئیس کمیته ی ساحلی هیآت تنیس استان مازندران ...


آرشیو اخبار

حکم انتصاب آقای مازیار مشکاتی به سمت رئیس کمیته ی انضباطی هیآت تنیس استان مازندران , حکم انتصاب آقای مازیار مشکاتی به سمت رئیس کمیته ی انضباطی هیآت تنیس استان مازندران

24 دي 1395

حکم انتصاب آقای مازیار مشکاتی به سمت رئیس کمیته ی انضباطی هیآت تنیس استان مازندران

حکم انتصاب آقای مازیار مشکاتی به سمت رئیس کمیته ی انضباطی هیآت تنیس استان مازندران ...


آرشیو اخبار

حکم انتصاب آقای نیما بیشه سری به سمت رئیس هیآت تنیس شهرستان بابلسر  , حکم انتصاب آقای نیما بیشه سری به سمت رئیس هیآت تنیس شهرستان بابلسر

24 دي 1395

حکم انتصاب آقای نیما بیشه سری به سمت رئیس هیآت تنیس شهرستان بابلسر

حکم انتصاب آقای نیما بیشه سری به سمت رئیس هیآت تنیس شهرستان بابلسر  ...


آرشیو اخبار

حکم انتصاب آقای محمد نادری به سمت دبیر هیآت تنیس استان مازندران , حکم انتصاب آقای محمد نادری به سمت دبیر هیآت تنیس استان مازندران

24 دي 1395

حکم انتصاب آقای محمد نادری به سمت دبیر هیآت تنیس استان مازندران

حکم انتصاب آقای محمد نادری به سمت دبیر هیآت تنیس استان مازندران     ...


آرشیو اخبار

حکم انتصاب آقای محمد علی احمدی به سمت رئیس هیآت تنیس شهرستان آمل , حکم انتصاب آقای محمد علی احمدی به سمت رئیس هیآت تنیس شهرستان آمل

24 دي 1395

حکم انتصاب آقای محمد علی احمدی به سمت رئیس هیآت تنیس شهرستان آمل

حکم انتصاب آقای محمد علی احمدی به سمت رئیس هیآت تنیس شهرستان آمل ...


آرشیو اخبار

حکم انتصاب آقای بهروز رستمی به سمت سرمربی تیم تنیس زیر ۱۴ سال استان مازندران , حکم انتصاب آقای بهروز رستمی به سمت سرمربی تیم تنیس زیر ۱۴ سال استان مازندران

15 ارديبهشت 1395

حکم انتصاب آقای بهروز رستمی به سمت سرمربی تیم تنیس زیر ۱۴ سال استان مازندران

حکم انتصاب آقای بهروز رستمی به سمت سرمربی تیم تنیس زیر ۱۴ سال استان مازندران   ...


آرشیو اخبار

حکم انتصاب آقای مازیار مشکاتی به سمت سرمربی تیم تنیس زیر ۱۸ سال استان مازندران , حکم انتصاب آقای مازیار مشکاتی به سمت سرمربی تیم تنیس زیر ۱۸ سال استان مازندران

15 ارديبهشت 1395

حکم انتصاب آقای مازیار مشکاتی به سمت سرمربی تیم تنیس زیر ۱۸ سال استان مازندران

حکم انتصاب آقای مازیار مشکاتی به سمت سرمربی تیم تنیس زیر ۱۸ سال استان مازندران   ...


آرشیو اخبار

اطلاعیه هیات تنیس استان , اطلاعیه هیات تنیس استان

3 اسفند 1394

اطلاعیه هیات تنیس استان

لزوم تهیه کارت بیمه ورزشی بازیکنان تنیس استان ...