اخبار هیئت

مجمع انتخابات هیات ...

بیم تمام شد، دکتر لطفیان ماند و امید افزون گشت همه رای ها برای دکتر علیرضا لطفیان، جز این مگر می شد برای مردی که تنیس مازندران را از جایگاه بیستمی در کشور به تثبیت سومی رساند و حالا صحبت از ارتقای آن ...

اخبار هیئت

مجمع انتخابات هیات ...

بیم تمام شد، دکتر لطفیان ماند و امید افزون گشت همه رای ها برای دکتر علیرضا لطفیان، جز این مگر می شد برای مردی که تنیس مازندران را از جایگاه بیستمی در کشور به تثبیت سومی رساند و حالا صحبت از ارتقای آن ...

اخبار هیئت

مجمع انتخابات هیات ...

بیم تمام شد، دکتر لطفیان ماند و امید افزون گشت همه رای ها برای دکتر علیرضا لطفیان، جز این مگر می شد برای مردی که تنیس مازندران را از جایگاه بیستمی در کشور به تثبیت سومی رساند و حالا صحبت از ارتقای آن ...

اخبار هیئت

مجمع انتخابات هیات ...

بیم تمام شد، دکتر لطفیان ماند و امید افزون گشت همه رای ها برای دکتر علیرضا لطفیان، جز این مگر می شد برای مردی که تنیس مازندران را از جایگاه بیستمی در کشور به تثبیت سومی رساند و حالا صحبت از ارتقای آن ...

اخبار هیئت

مجمع انتخابات هیات ...

بیم تمام شد، دکتر لطفیان ماند و امید افزون گشت همه رای ها برای دکتر علیرضا لطفیان، جز این مگر می شد برای مردی که تنیس مازندران را از جایگاه بیستمی در کشور به تثبیت سومی رساند و حالا صحبت از ارتقای آن ...

اخبار هیئت

مجمع انتخابات هیات ...

بیم تمام شد، دکتر لطفیان ماند و امید افزون گشت همه رای ها برای دکتر علیرضا لطفیان، جز این مگر می شد برای مردی که تنیس مازندران را از جایگاه بیستمی در کشور به تثبیت سومی رساند و حالا صحبت از ارتقای آن ...

اخبار هیئت

مجمع انتخابات هیات ...

بیم تمام شد، دکتر لطفیان ماند و امید افزون گشت همه رای ها برای دکتر علیرضا لطفیان، جز این مگر می شد برای مردی که تنیس مازندران را از جایگاه بیستمی در کشور به تثبیت سومی رساند و حالا صحبت از ارتقای آن ...

اخبار هیئت

مجمع انتخابات هیات ...

بیم تمام شد، دکتر لطفیان ماند و امید افزون گشت همه رای ها برای دکتر علیرضا لطفیان، جز این مگر می شد برای مردی که تنیس مازندران را از جایگاه بیستمی در کشور به تثبیت سومی رساند و حالا صحبت از ارتقای آن ...

اخبار هیئت

مجمع انتخابات هیات ...

بیم تمام شد، دکتر لطفیان ماند و امید افزون گشت همه رای ها برای دکتر علیرضا لطفیان، جز این مگر می شد برای مردی که تنیس مازندران را از جایگاه بیستمی در کشور به تثبیت سومی رساند و حالا صحبت از ارتقای آن ...