اخبار هیئت

جام پیشکسوتان 97 ...

جام پیشکسوتان مازندران به میزبانی هیات تنیس ساری با حضور ۱۶ بازیکن با قهرمانی مازیار مشکاتی و نائب قهرمانی بهروز خسروی و سوم مشترکی (کیوان کاردان،ابراهیم یعقوبی )خاتمه یافت. ...

اخبار هیئت

جام پیشکسوتان 97 ...

جام پیشکسوتان مازندران به میزبانی هیات تنیس ساری با حضور ۱۶ بازیکن با قهرمانی مازیار مشکاتی و نائب قهرمانی بهروز خسروی و سوم مشترکی (کیوان کاردان،ابراهیم یعقوبی )خاتمه یافت. ...

اخبار هیئت

جام پیشکسوتان 97 ...

جام پیشکسوتان مازندران به میزبانی هیات تنیس ساری با حضور ۱۶ بازیکن با قهرمانی مازیار مشکاتی و نائب قهرمانی بهروز خسروی و سوم مشترکی (کیوان کاردان،ابراهیم یعقوبی )خاتمه یافت. ...

اخبار هیئت

جام پیشکسوتان 97 ...

جام پیشکسوتان مازندران به میزبانی هیات تنیس ساری با حضور ۱۶ بازیکن با قهرمانی مازیار مشکاتی و نائب قهرمانی بهروز خسروی و سوم مشترکی (کیوان کاردان،ابراهیم یعقوبی )خاتمه یافت. ...

اخبار هیئت

جام پیشکسوتان 97 ...

جام پیشکسوتان مازندران به میزبانی هیات تنیس ساری با حضور ۱۶ بازیکن با قهرمانی مازیار مشکاتی و نائب قهرمانی بهروز خسروی و سوم مشترکی (کیوان کاردان،ابراهیم یعقوبی )خاتمه یافت. ...

اخبار هیئت

جام پیشکسوتان 97 ...

جام پیشکسوتان مازندران به میزبانی هیات تنیس ساری با حضور ۱۶ بازیکن با قهرمانی مازیار مشکاتی و نائب قهرمانی بهروز خسروی و سوم مشترکی (کیوان کاردان،ابراهیم یعقوبی )خاتمه یافت. ...

اخبار هیئت

جام پیشکسوتان 97 ...

جام پیشکسوتان مازندران به میزبانی هیات تنیس ساری با حضور ۱۶ بازیکن با قهرمانی مازیار مشکاتی و نائب قهرمانی بهروز خسروی و سوم مشترکی (کیوان کاردان،ابراهیم یعقوبی )خاتمه یافت. ...

اخبار هیئت

جام پیشکسوتان 97 ...

جام پیشکسوتان مازندران به میزبانی هیات تنیس ساری با حضور ۱۶ بازیکن با قهرمانی مازیار مشکاتی و نائب قهرمانی بهروز خسروی و سوم مشترکی (کیوان کاردان،ابراهیم یعقوبی )خاتمه یافت. ...

اخبار هیئت

جام پیشکسوتان 97 ...

جام پیشکسوتان مازندران به میزبانی هیات تنیس ساری با حضور ۱۶ بازیکن با قهرمانی مازیار مشکاتی و نائب قهرمانی بهروز خسروی و سوم مشترکی (کیوان کاردان،ابراهیم یعقوبی )خاتمه یافت. ...